Wykonanie przeglądów serwisowych: systemu klimatyzatorów marki MIDEA firmy Zymetric wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz klimatyzatorów marki Hitachi

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa wykonania przeglądów serwisowych: systemu klimatyzatorów marki MIDEA firmy Zymetric wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz klimatyzatorów marki Hitachi w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 25, według poniższej specyfikacji:

 

Część I:

Przeglądy serwisowe (2 razy w roku) systemu klimatyzacji marki Midea tj.:

 • 4 jednostki zewnętrzne Klimatyzatorów typ VRF – (3 jednostki na betonowym  fundamencie i 1 jednostka na dachu byłej kotłowni),
 • 35 sztuk jednostek wewnętrznych,
 • 2 klimatyzatory typu SPLIT z zestawem pracy naprzemiennej zamontowane dla potrzeb serwerowni,
 • 1 klimatyzator typu SPLIT w pomieszczeniu Archiwum Nr 017,
 • klimatyzator typu Multi –  jednostka zewnętrzna i 2 jednostki wewnętrzne w pomieszczeniu Archiwum Nr 023.

oraz 1 raz w roku próba szczelności całego systemu klimatyzacji zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U. z 2017 poz. 1567)  wraz z ewentualnym dopełnieniem czynnika chłodzącego R410A.

System jest na gwarancji do 01.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tego systemu stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Część II:

Przeglądy serwisowe (1 raz w roku) klimatyzatory marki Hitachi, tj.:

 • 19 sztuk  (jednostki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tych klimatyzatorów stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oddzielnej oferty na każdy z ww. systemów klimatyzacji.

CPV –  50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie podpisana na 2 lata.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Grzegorz Swend – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. kom. 695 695 301.
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 % – za wykonanie usługi przeglądów

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3 dla Części I i/lub nr 4 dla Części II – oddzielnie dla każdego systemu klimatyzacji.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu w tym również określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących odpowiednio załącznik nr 5 i nr 6.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 29.03.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Przegląd klimatyzacji MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

 

Pliki do pobrania: załączniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top