Wykonanie robót budowlanych dla zadania Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – wyniki.

Płock, dnia 23.08.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy CZAR-BUD USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE, ul. Wolanowska 87D, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w czynnym obiekcie 20,00 punktów i w kryterium okres gwarancji 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona jeszcze jedna oferta, tj.:

 

ROSA-BUD S.A., ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 97,04 punktów, w tym: w kryterium cena – 57,04 punktów, w kryterium doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w czynnym obiekcie 20,00 punktów i w kryterium okres gwarancji 20,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca i nie została odrzucona żadna oferta Wykonawcy.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top