Wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – uporządkowanie gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”, polegające na:

 • przebudowie zejść (rozbiórka, wykonanie nowych wykopów, wykonanie podbudowy pod nowe schody) do kondygnacji podziemnej budynku z obniżeniem spoczników przy wejściach oraz przebudową/podniesieniem murków oporowych wokół przebudowywanych zejść.
 • wykonaniu zadaszenia systemowego wraz z systemem odwodnienia tych zadaszeń z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej nad zejściami do kondygnacji podziemnej;
 • ułożeniu w istniejącym chodniku przed przebudowywanymi zejściami do budynku instalacji odwodnienia liniowego od strony południowej oraz północnej.

 

CPV –  45000000-7 Roboty budowlane

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:

 1. załącznik nr 1, który składa się z:
 • dokumentacji projektowej – opis techniczny i rysunki,
 • przedmiaru robót

  1. wykonanie lekkiego zadaszenia (np. poliwęglan, na lekkiej konstrukcji metalowej) nad 3 kominami z turbowętami, każda czapa komina o wymiarach komina ok. 60 x 65 cm. Każde zadaszenie powinno wynosić ok. 1 m x 1 m.

Kominy znajdują się na dachu budynku po byłej kotłowni. Szczegóły do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik 1a.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej 4 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy i przekazania placu robót.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Grzegorz Swend – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 48 330 93 35, tel. kom. 695 695 301,

 

 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, okres gwarancji, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w udostępnionej dokumentacji i przedmiarze robót, w tym również określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93.

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 21 luty 2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE – RADOM.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top