Wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1.

 

CPV – 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia  – 24 miesięce – od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Pan Przemysław Pyrzyna – tel. kom. 606 829 585, e-mail: informatyk@mwomp.pl

 

w sprawie procedury:

Pan Daniel Igielski, tel. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 70 %

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30 %

Wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie to 3 lata świadczenia usługi administrowania siecią komputerową w jednostkach podmiotu leczniczego. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą minimalnego doświadczenia (3 lata) zostaną odrzucone. Za każdy wskazany rok dłuższej praktyki (ponad 3 lata) Wykonawca otrzyma 5 punktów. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów przy wykazaniu 6 i więcej lat świadczenia usługi administrowania siecią komputerową w jednostkach podmiotu leczniczego.

 

  1. Oferta powinna zawierać

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty (Załącznik Nr 2).

 

  1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik Nr 3) oraz w Załączniku Nr 1.

 

  1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  06.12.2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA ADMINISTROWANIE SIECIĄ KOMPUTEROWĄ

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top