Wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi administrowania siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:

 • Nr 1 – dla Części I – Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25;
 • Nr 2 – dla Części II – Administrowanie siecią komputerową na rzecz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 – odpowiednio dla danej części.

Zamawiający dopuszcza złożenie oddzielnej oferty na każdą z ww. Części.

 

CPV – 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia  – 12 miesięcy – od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Pani Ewelina Ambroziak, tel. 24 267 84 80, 785 888 837, e-mail: e.ambroziak@mwomp.pl

Pan Przemysław Pyrzyna – tel. kom. 606 829 585

w sprawie procedury:

Pan Daniel Igielski, tel. 695 696 206, e-mail: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty (Załącznik Nr 5) –oddzielnie dla każdej Części oraz podpisane Załączniki Nr 1 i Nr 2 – szczegółowy zakres czynności.

 

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w Istotnych Postanowieniach Umowy dla każdej Części (Załącznik Nr 3) oraz w Załącznikach Nr 1 i Nr 2.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93.

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania stosownego oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia  23.11.2018 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA ADMINISTROWANIE SIECIĄ KOMPUTEROWĄ

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top