Wykonanie usługi przeglądów i napraw central wentylacyjnych oraz wykonanie próby szczelności agregatu wody lodowej.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów i napraw central wentylacyjnych oraz wykonanie próby szczelności agregatu wody lodowej, w podziale na Części:

 

Część I – budynek MWOMP Płock, Kolegialna 17

 1. centrala wentylacyjna VTS 30-L-PH/SS – 1 szt.
 2. centrala wentylacyjna VTS 75-R-PH/SS – 1 szt. 
 3. centrale wentylacyjne higieniczne: VTS-21-2-S/PHC/SFS 1 szt. i VTS-55-R-S/PHC/SFS – 1 szt.
 4. próba szczelności agregatu wody lodowej RHOSS zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych dostaw (Dz.U z 2017 poz. 1567) wraz z ewentualnym dopełnieniem czynnika chłodzącego R410A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w Załączniku nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy dla Części I.

 

Część II – budynek MWOMP Płock, Kolegialna 19

centrala wentylacyjna VTS Clima CV–P1-P/N-10A/1-S – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz w Załączniku nr 5 – Istotne Postanowienia Umowy dla Części II.

 

CPV – 50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotowej usługi od dnia 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 095 307
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 – odpowiednio dla danej Części.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w zł.

 

8. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9.   Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 24.10.2019 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Usługa serwisowa centrale wentylacyjne.

 

10.   Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top