Wykonanie usługi w zakresie przeglądu i konserwacji osobowego dźwigu hydraulicznego LS/H/B -1200

Płock, dn. 03.07.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie usługi w zakresie przeglądu i konserwacji osobowego dźwigu hydraulicznego LS/H/B -1200 nr fabryczny H99 -164, (sterowanie mikro procesowe, drzwi automatyczne, 5 przystankowy). Dźwig z napędem hydraulicznym SDH -105/11.

 

Zakres i sposób konserwacji winien być zgodny dokumentacją techniczno – ruchową i instrukcją konserwacji dźwigów Urzędu Dozoru Technicznego /IDT-3118001109/.

 

CPV: 50531400-0 usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Usługa realizowana będzie przez okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2021 r.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 24 267 84 80, tel.

kom. 695 095 307 – w sprawie opisu przedmiotu zamówienia

 • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206 – w sprawie procedury ofertowej

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 12.07.2018 roku, do godziny 1000 na adres: d.igielski@mwomp.pl

 

 1. Uwaga dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia, w przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top