Wykonywanie w 2018 r. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego.

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 160) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na:

wykonywanie w 2018 r. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dla następujących powiatów:
 

 

białobrzeskiego

mławskiego

siedleckiego

ciechanowski

nowodworskiego

sochaczewskiego

garwolińskiego

ostrołęckiego

sokołowskiego

grodziskiego

ostrowskiego

szydłowieckiego

grójeckiego

otwockiego

warszawskiego

kozienickiego

płońskiego

węgrowskiego

legionowskiego

piaseczyńskiego

wołomińskiego

lipskiego

pruszkowskiego

wyszkowskiego

łosickiego

przasnyskiego

zwoleńskiego

makowski

przysuskiego

żuromińskiego

mińskiego

pułtuskiego

żyrardowskiego


 

1.    Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty, winny posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
2.    Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 14. grudnia 2018 r.
3.    Miejsce i termin składania ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17,  Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 16.03.2018 r. godz. 11:00 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Uczniowie”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2018, formularzu (dostępny na stronie internetowej www.mwomp.pl). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 
4.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (adres jak wyżej) – w dniu 16.03.2018 r. godz. 11:30 „Uczniowie” – sala konferencyjna – budynek Dyrekcji.
5.    Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia: 30.03.2018 r. 
6.    Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć umotywowaną skargę do komisji konkursowej. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 
7.    Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
1)    odwołania konkursu;
2)    przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty;
3)    przyznania ograniczonej ilości badań dla Oferenta lub odrzucenia oferty w całości z uwagi na nieprawidłowości w wykonywaniu badań – udokumentowane protokołem z kontroli i wystąpieniem pokontrolnym za rok poprzedni; 
4)    odrzucenia oferty w całości z uwagi na brak wskazania lekarza z uprawnieniami określonymi w punkcie 4 Formularza oferty;
5)    odrzucenia wskazanego przez Oferenta lekarza, z uwagi na negatywne wyniki kontroli tego lekarza za rok poprzedni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 9:00 – 14:00 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267-84-53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski. 

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor
Agnieszka Sulkowska
 

Go to Top