MWOMP

ZP.264.01.2021 – Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.: “W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy”.

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Skip to content