MWOMP

Badania uczniów w roku 2021 – drugi konkurs uzupełniający

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza drugi uzupełniający konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na:

wykonywanie w 2021 r. badań lekarskich:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

i/lub

 • kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

dla następujących powiatów:

 • garwolińskiego
 • sochaczewskiego
 • wołomińskiego
 • wyszkowskiego
 • żyrardowskiego
 1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity U. z 2019 r. poz. 1175). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty, winny posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 2. Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 22 grudnia 2021 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 05.2021 r. godz. 1100 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Uczniowie”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2021, formularzu (dostępny na stronie internetowej www.mwomp.pl i platformie zakupowej). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 • elektronicznie poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/ w terminie wskazanym jw.
 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 05.2021 r. godz. 1130 bez udziału przedstawicieli oferentów. Informacja z otwarcia ofert będzie udostępniona na stronie internetowej www.mwomp.pl i platformie zakupowej.
 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia: 06.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.mwomp.pl i platformie zakupowej.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.
 4. Kryteria oceny ofert dla każdego z ww. obszarów:

Cena – 40 %,

Dostępność – 40 %,

Zatrudnienie specjalisty medycyny pracy – 20 %.

Sposób oceny ofert według ww. kryteriów opisany jest w metodologii przyznawania punktów stanowiącej załącznik do konkursu.

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 2. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
 • odwołania konkursu;
 • przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty;
 • przyznania ograniczonej ilości badań dla Oferenta lub odrzucenia oferty w całości z uwagi na nieprawidłowości w wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy – udokumentowane protokołem z kontroli i wystąpieniem pokontrolnym za rok poprzedni lub za rok bieżący;
 • odrzucenia oferty w całości z uwagi na brak wskazania lekarza z uprawnieniami określonymi w punkcie 4 Formularza oferty;
 • odrzucenia wskazanego przez Oferenta lekarza, z uwagi na negatywne wyniki kontroli tego lekarza za rok poprzedni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 900 – 1400; Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267-84-53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski.

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

Metodologia przyznawania punktów: PLIK PDF

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content