MWOMP

Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na prowadzenie w 2021 r. ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową dla osób z terenu województwa mazowieckiego.

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

 

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na prowadzenie w 2021 r. ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową dla osób z terenu województwa mazowieckiego i dotyczy następujących terenów:

Obszar I – aglomeracja warszawska, Warszawa i powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński i żyrardowski,

Obszar II – dotyczy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego,

Obszar III – dotyczy powiatów: siedleckiego, garwolińskiego, łosickiego, sokołowskiego i węgrowskiego,

Obszar IV – dotyczy powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego.

 1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity U. z 2019 r. poz. 1175). Przewiduje się przyznanie około 18 280 osobodni na realizację przedmiotowych świadczeń dla osób z terenu ww. Obszarów.
 2. Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 22 grudnia 2021 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 • w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 23.02.2021 r. godz. 1100 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Rehabilitacja”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2021, formularzu (dostępny na stronie internetowej www.mwomp.pl). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem, e-mailem nie będą rozpatrywane.
 • elektronicznie poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/ w terminie wskazanym jw.
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (adres jak wyżej)– w dniu 23.02.2021 r. godz. 1130 – sala konferencyjna – budynek Dyrekcji.
 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia 12.03.2021 r.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć umotywowaną skargę do komisji konkursowej. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
 4. Kryteria oceny ofert dla każdego z ww. obszarów:

Cena – 80 %,

Jakość – 10 %,

Zatrudnienie specjalisty – 10 %.

Sposób oceny ofert według ww. kryteriów opisany jest w formularzu oferty.

 1. Dla każdego z ww. Obszarów może być wybrany minimum jeden Oferent z terenu największego miasta dla danego Obszaru – powyższe uzależnione jest od ilości złożonych ofert i zaproponowanych ilości osobodni w ofertach z danego Obszaru.
 2. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
 • odwołania konkursu;
 • przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 800 – 1430 – Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267 84 96 lub 695 695 722 p. Urszula Żołek.

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor MWOMP

Skip to content