MWOMP

Znak sprawy: ZP.265.6.2020 – Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

Płock, dnia  19.11.2020 r.

Do Oferentów:

Znak sprawy: ZP.265.6.2020

Dotyczy konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie badań laboratoryjnych i specjalistycznych na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu.

W związku z nadesłanym pytaniem w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z konkursem ofert na badania laboratoryjne i specjalistyczne informujemy, że nasze wątpliwości budzi § 7 pkt 14,15 i 16 Istotnych Postanowień Umowy.

Obowiązki sprzedawcy co do wskazania prawidłowej stawki VAT na fakturze oraz obowiązki sprzedawcy przypadku nieprawidłowego wskazania VAT w sposób szczególny określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapis iż Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu równowartości ewentualnych sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń poniesionych przez Zamawiającego, bądź nałożonych przez organy niesie zbyt daleko idące konsekwencje dla Zleceniobiorcy.

Ponadto, w  § 1 pkt 5 Istotnych postanowień umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do informowania Zleceniobiorcy o zleceniu mu wykonania badań, będących przedmiotem umowy, a nie służących profilaktyce, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, poprzez pisemne powiadomienie w dniu zlecenia.

Dlatego wnosimy o usunięcie z §7 pkt 14, 15 i 16 oraz przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego

Mając na uwadze, iż świadczenia medyczne z reguły są zwolnione z podatku VAT, a dodatkowo to po stronie MWOMP jest obowiązek informowania o zleceniu badań nie objętych ww. zwolnieniem wyrażamy zgodę na usunięcie z istotnych postanowień umowy zapisy § 7 pkt 14, 15 i 16.

Pytanie 2:

Prosimy o wyłączenie badania USG gałki ocznej z pakietu Diagnostyka obrazowa USG . Jest to badanie z zakresu okulistyki, nie wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Możemy przystąpić do konkursu na wykonywanie badań USG  gałki ocznej natomiast nie mamy możliwości wykonywania pozostałych badań USG  zawartych w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie badania USG gałki ocznej z pakietu Diagnostyka obrazowa USG jako odrębnego pakietu.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content