MWOMP

ZP.265.3.2021 – Badania uczniów w roku 2021

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 działając w oparciu o przepisy art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na:

wykonywanie w 2021 r. badań lekarskich:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

i/lub

 • kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

dla następujących powiatów:

białobrzeskiego nowodworskiego sierpeckiego
ciechanowski ostrołęckiego sochaczewskiego
garwolińskiego ostrowskiego sokołowskiego
grodziskiego otwockiego szydłowieckiego
grójeckiego piaseczyńskiego warszawskiego
kozienickiego płońskiego węgrowskiego
legionowskiego pruszkowskiego wołomińskiego
lipskiego przasnyskiego wyszkowskiego
łosickiego przasnyskiego zwoleńskiego
makowski przysuskiego żuromińskiego
mińskiego pułtuskiego żyrardowskiego
mławskiego siedleckiego

 

oraz dla miast na prawach powiatu:

Ostrołęki Siedlec Warszawy
 1. Konkurs dotyczy podmiotów posiadających uprawnienia do badań osób, o których mowa wyżej, określonych ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity U. z 2019 r. poz. 1175). Podmioty wykonujące działalność leczniczą, składające oferty, winny posiadać status podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 2. Umowy mogą być zawarte na okres: od daty podpisania umowy do 22 grudnia 2021 r.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, Płock 09-402, (kancelaria – parter) w terminie do dnia: 18.03.2021 r. godz. 1100 (decyduje data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego – kancelaria). Oferty należy składać w trwale zabezpieczonej kopercie oznaczonej dodatkowo „Konkurs ofert – Medycyna Pracy – Uczniowie”. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na wymaganym przez Zamawiającego, w roku 2021, formularzu (dostępny na stronie internetowej mwomp.pl i platformie zakupowej). Wypełniony formularz winien spełniać wszystkie określone w nim wymogi. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 • elektronicznie poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/ w terminie wskazanym jw.
 1. Termin otwarcia ofert: w dniu 18.03.2021 r. godz. 1130 bez udziału przedstawicieli oferentów. Informacja z otwarcia ofert będzie udostępniona na stronie internetowej www.mwomp.pl i platformie zakupowej.
 2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – najpóźniej do dnia: 15.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej mwomp.pl i platformie zakupowej.
 3. Termin związania ofertą – 30 dni od daty składania ofert.
 1. Kryteria oceny ofert dla każdego z ww. obszarów:

Cena – 40 %,

Dostępność – 40 %,

Zatrudnienie specjalisty medycyny pracy – 20 %.

Sposób oceny ofert według ww. kryteriów opisany jest w metodologii przyznawania punktów stanowiącej załącznik do konkursu.

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 2. Oferent może złożyć do Zamawiającego umotywowane odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.
 3. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zastrzega możliwość:
 • odwołania konkursu;
 • przesunięcia terminu składania ofert lub umorzenia postępowania konkursowego w całości lub części, jeżeli nie zostanie ono zakończone wyłonieniem właściwej oferty;
 • przyznania ograniczonej ilości badań dla Oferenta lub odrzucenia oferty w całości z uwagi na nieprawidłowości w wykonywaniu badań z zakresu medycyny pracy – udokumentowane protokołem z kontroli i wystąpieniem pokontrolnym za rok poprzedni lub za rok bieżący;
 • odrzucenia oferty w całości z uwagi na brak wskazania lekarza z uprawnieniami określonymi w punkcie 4 Formularza oferty;
 • odrzucenia wskazanego przez Oferenta lekarza, z uwagi na negatywne wyniki kontroli tego lekarza za rok poprzedni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 900 – 1400; Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Płock ul. Kolegialna 17, tel. (24) 267-84-53 lub 695 696 206 p. Daniel Igielski.

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

Link do zapytania ofertowego na platformie zakupowej MWOMP – LINK

Metodologia przyznawania punktów: PLIK PDF

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content