MWOMP

Znak sprawy: ZP.260.13.2020 – Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

Płock, dnia  17.12.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP.260.13.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 01 – Konsorcjum: OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Lider ul. Erazma Ciołka 13 lok 1, 01-445 Warszawa i A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Partner,  Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta, złożona jako jedyna w prowadzonym postepowaniu spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z uwagi na fakt, iż cena otrzymanej oferty przewyższa zabezpieczone środki Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia, dokonano zwiększenia wysokości zabezpieczonej kwoty.

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content