MWOMP

Znak sprawy: ZP.260.14.2020 – Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  18 .12.2020 r.

Znak sprawy: ZP.260.14.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 04 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, która otrzymała łącznie 92,00 punkty, w tym: w kryterium cena – 52,00 punkty, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze cztery oferty, tj.:

  • Oferta Nr 01 – ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek, ul. Warszawska 17/21, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 85,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 0,00 punktów;
  • Oferta Nr 02 – Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób i Mienia „Reflex” Sp. z o.o. Juliusza Słowackiego 100, 26-600 Radom; RR Security Arkan Sp. z o.o. ul. Wybickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza, która łącznie otrzymała 76,54 punktów, w tym: w kryterium cena – 36,54 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 03 – KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dzielna 11, 26-600 Radom która otrzymała łącznie 88,42 punktów, w tym: w kryterium cena – 48,42 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15 punktów;
  • Oferta Nr 05 – Solid Security Sp. z o.o. Postępu 17, 02-676 Warszawa – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 punkt 1)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Przedłożona oferta w prowadzonym postępowaniu przetargowym tj. Załącznik Nr 3 – formularz oferty cenowej, nie został podpisany.

MWOMP nie wykluczył żadnego Wykonawcy dla ww. postępowania.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content