MWOMP

Znak sprawy: ZP.260.15.2020 – Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia  19.01.2021 r.

Znak sprawy: ZP.260.15.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku”.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 05 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Horus Krzysztof Olczyk, ul. Padlewskiego 4/9, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze cztery oferty, tj.:

  • Oferta Nr 01 – Agencja Ochrony ESKORT Sp. z o.o. ul. Obywatelska 201, 94-111 Łódź, która otrzymała łącznie 83,24 punktów, w tym: w kryterium cena – 43,24 punkty, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 02 – Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew, która łącznie otrzymała 98,98 punktów, w tym: w kryterium cena – 58,98 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 03 – Lion Safety Security Sp. z o.o. Sp.k., ul. Renesansowa 5a, lok. 30, 01-905 Warszawa, która otrzymała łącznie 94,76 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,76 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 04 – Patronus Ochrona Sp. z o.o. ul. Słodowska 8, 87-800 Włocławek, która otrzymała łącznie 59,23 punktów, w tym: w kryterium cena  – 59,23 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 0,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 0,00 punktów.

MWOMP nie wykluczył żadnego Wykonawcy ani nie odrzucił żadnej Oferty dla ww. postępowania.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Skip to content