Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących uporządkowania gospodarki wodnej przy budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wody deszczowej do wewnątrz budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5”.

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej 20 tygodni licząc od daty podpisania umowy, w tym zakłada się:

I etap – dokumentacja techniczna – maksymalnie 6 tygodni,

II etap – roboty budowlane – maksymalnie 14 tygodni. Każdy z zakresów robót budowlanych może być rozpoczęty niezależnie ale po uzgodnieniu dokumentacji z Zamawiającym.

 

W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub innej decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu realizacji o niezbędny czas wynikający z pozyskania stosownych decyzji administracyjnych.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Grzegorz Swend – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych tel. 48 330 93 35, tel. kom. 695 695 301,

 

 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%

 

 1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, okres gwarancji, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w Załączniku nr 1, w tym również określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 3.

 

 1. Ochrona danych osobowych

W związku ze wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest Pan Radosław Portalski, kontakt: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93.

Dane osobowe:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu przeprowadzenia postępowania oraz, w razie wyboru oferty, w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy;
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego, do dnia 25.06.2019 roku, do godziny 1000. Na kopercie należy umieścić napis – OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE – RADOM.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top