Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie oprogramowania medycznego dla potrzeb MWOMP.

Płock, dn. 18.12.2017r.

Zapytanie ofertowe

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawę i wdrożenie oprogramowania medycznego dla potrzeb MWOMP.

 

48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe;

48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego;

72212215-9 – Usługi opracowywania oprogramowania dla programujących pracę w sieci;

72263000-6 – Usługi wdrażania oprogramowania;

72268000-1 – Usługi dostawy oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.  

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – do 30.06.2018 r., licząc od dnia podpisania umowy, przy czym dostawa oprogramowania – do 31.03.2018 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

  • p. Przemysław Pyrzyna – Informatyk – tel. 606 829 585 – przedmiot zamówienia,
  • P. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206 – zamówienia publiczne.

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w Załączniku nr 1 i w Istotnych Postanowieniach Umowy – Załącznik nr 3.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 03 stycznia 2018 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – „Oprogramowanie medyczne – MWOMP Płock”.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 28.12.2017r.: LINK

Go to Top