Zapytanie ofertowe na dostawę leków dla MWOMP

Płock, dn. 06.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 i MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

Zamawiający przewiduje minimum 3 dostawy dla każdej lokalizacji w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia w momencie dostawy do Zamawiającego musi posiadać, co najmniej 12-to miesięczny okres przydatności.

 

CPV – 33600000-6 produkty farmaceutyczne

 

 1.   Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

 • w sprawie przedmiotu zamówienia – p. Wioletta Górecka – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych w Płocku, tel. 24 267 84 80 kom. tel. 695 095 307; 
 • w sprawie procedury – p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.
 •  
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

 1. Oferta powinna zawierać:

  1. ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego oraz wymaganiami określonymi w pkt. 8,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  3. dokument potwierdzający (koncesja/zezwolenie) na obrót produktami leczniczymi na terenie Polski

 

 1. W załączeniu wzór umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 14.02.2018 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – Leki.

 

Pliki do pobrania: zalacznik.zip

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top