Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP.

Płock, dnia 15.12.2017r.

Zapytanie ofertowe

 

  1. Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania sprzętu ppoż. będącego na stanie MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i nieruchomości ul. Kolegialnej 19, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

–      Część I – Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów – zawiera Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

–      Część II – Zakres przedmiotu zamówienia dla nieruchomości przy ul. Kolegialnej 19 – zawiera Załącznik nr 2 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

–      Część III – Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 wraz z harmonogramem i szacowaniem kosztów – zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale jw.

Wspólny słownik Zamówień CPV: 50413200-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego, CPV 75251110-4 usługi ochrony przeciwpożarowej.

Wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia stanowią załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

  1.   Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji umowy – od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

  1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

  • p. Piotr Kluska – Inspektor ds. ochrony ppoż. tel. 24 267 84 53 tel. kom. 600 88 66 64

w sprawie procedury

  • p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

 

  1. Oferta powinna zawierać:

Cenę, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – załącznik nr 6.

 

  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 29.12.2017 roku, do godziny 1000 na adres: MWOMP, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – kancelaria pokój nr 12. Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – PRZEGLĄDY PPOŻ. W OBIEKTACH MWOMP.

 

Pliki do pobrania: zalaczniki.zip

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top