Znak sprawy: ZP. 260.2.2020 – Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia 12.03.2020 r.

 

Do wykonawców

Znak sprawy: ZP. 260.2.2020

 

Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia dla Części I w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o dopuszczalnych przeciążeniach falownika: do 120% – ciągłe, 120% przez 10 min, 150% przez 1 min?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuści UPS-a z powyższymi wartościami.

 

Pytanie nr 2

W związku z wymogiem ułożenia kabla LAN prosimy o zamieszczenie planów i opisów przebiegu tras wraz z wyszczególnieniem pomieszczeń wydzielonych pożarowo (ilość przewiertów).

Odpowiedź Zamawiającego

Pełna dokumentacja budynku dostępna jest w siedzibie Zamawiającego w godz. od 800 do 1400 (ul. Kolegialna 17 pok. 210,) jak również istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia interfejsu EPO w zestyki NO oraz NC. W związku z faktem że dostawa zdalnego wyłącznika REPO oraz wykonanie prób jego działania jest po stronie wykonawcy wymóg ten jest całkowicie bezzasadny. Proponujemy zapis „zestyk NO lub NC”.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia zapis na zestyk NO lub NC.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zasilacz o dopuszczalnym poziomie hałasu w odległości 1m <65dBA.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści zasilacz o dopuszczalnym poziomie hałasu w odległości 1m <65dBA.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu przedłożenia przez wykonawcę certyfikatu środowiskowego ISO 14001. Zgodnie a wyrokiem KIO z 24 listopada 2014 r. (sygn. akt KIO 2358/14) Izba uznała, że z §6 ust. 1 pkt 4 wyraźnie wynika, że zaświadczenie ISO 14001 może być wymagane wówczas, gdy zamawiający wskazał w SIWZ-ie środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia, odwołując się do norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Izba podkreśliła, że wymagane przez zamawiającego w postępowaniu dokumenty służą – co wynika wprost z art. 25 ust. 1 pkt 2 P.z.p. – potwierdzeniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Jeśli zamawiający nie określa danych wymagań w SIWZ-ie, to dokument wymagany w tym zakresie trzeba uznać za zbędny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający odstępuje od wymogu przedłożenia przez wykonawcę certyfikatu środowiskowego ISO 14001.

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

kom. 695 696 206

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top