Znak sprawy: ZP.260.25.2020 – Dotyczy: zapytania ofertowego „Modernizacja systemu CCTV znajdującego się na terenie nieruchomości Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialnej 17”.

Płock, dnia 01.10.2020 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP.260.25.2020

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Modernizacja systemu CCTV znajdującego się na terenie nieruchomości Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialnej 17”

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga aby system był zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN-62676, jeśli tak to jakie sceny dla danych kamer wymaga zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby system był zaprojektowany zgodnie z normą PN-EN-62676.

 

Pytanie nr 2

Czy system w szczególności stacje podglądu i serwer rejestracji mają być zaprojektowane zgodnie z wytycznymi RODO dla obiektów użyteczności publicznych.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga aby system był zgodny z wytycznymi RODO dla obiektów użyteczności publicznej.

 

Pytanie nr 3

W związku z wymogiem usytuowania elementów budowlanych jakimi są słupy z fundamentem czy zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej „Projekt Budowlany” oraz uzyskanie niezbędnych zgód tj. pozwolenia bądź zgłoszenia celu budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z uwagi na usytuowanie nieruchomości na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim wymagane jest zgłoszenie na wykonywanie tych prac do właściwego konserwatora zabytków oraz przygotowanie niezbędnej  dokumentacji projektowej do zgłoszenia celu budowlanego.

 

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych, czy mapa jest po stronie wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje aktualną mapą do celów projektowych. Mapa jest po stronie wykonawcy.

 

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wymaga aby zespół projektowy dysponował pracownikiem wpisanym na listę pracowników zabezpieczenia technicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

 

Pytanie nr 6

Czy w związku z zakresem projektowym okablowania elektrycznego i teletechnicznego zamawiający wymaga projektantów posiadających uprawnienia budowlane w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby projektant  posiadał uprawnienia budowlane w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

 

Pytanie nr 7

Czy zamawiający wymaga aby zespół projektowy dysponował pracownikiem wpisanym na listę pracowników zabezpieczenia technicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

 

Pytanie nr 8

Czy zamawiający wymaga aby firma realizująca przedmiot postępowania posiadała koncesję MSWIA w zakresie ochrony osób i mienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

 

Pytanie nr 9

Czy zamawiający wymaga po wykonaniu prac wykonania inwentaryzacji geodezyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania takich prac.

 

Pytanie nr 10

Rejestrator parametry minimalne/maksymalne:

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP: 64 szt. (wymagane przykładowe licencje CT-CAM-ENT lub CT-CAM-ULT lub równoważne)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga rejestratora wraz z licencjami dostępowymi. Podana licencja jest przykładem, dopuszczamy rozwiązania równoważne.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

695 696 206

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. aa.

 

Go to Top