Znak sprawy: ZP.260.3.2020 – Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Płock, dnia  29.05.2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP.260.3.2020

 

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Clean Service Z.Tarczyluk T. Przeradzka, ul. Przemysłowa 7, 09-400 Płock dla:

  • Części I – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 30,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 10,00 punktów;
  • Części IV – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów;
  • Części V – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postepowaniu i oceniona najwyżej dla wszystkich Części oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ceny podane w otrzymanej ofercie dla każdej Części nie przewyższyły kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top