Znak sprawy: ZP. 260.5.2020 – Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dnia 22.06.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 260.5.2020

 

Dotyczy: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 01 – REGNAR Sp. z o.o. Sp.k., Aleja Niepodległości 641, 81-855 Sopot, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 02 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAMAR System Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce, która otrzymała łącznie 51,96 punktów, w tym: w kryterium cena – 31,96 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 0,00 punktów;
  • Oferta Nr 03 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z o.o., ul. Czachowskiego 29, 27-310 Ciepielów, która otrzymała łącznie 88,40 punktów, w tym: w kryterium cena – 48,40 punktów, w kryterium okres gwarancji – 20,00 punktów i w kryterium termin wykonania zamówienia – 20,00 punktów;

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający informuje również, iż w dniu 16.06.2020 r. po terminie składania ofert, tj. po godz. 1000 wpłynęła jeszcze jedna oferta (godzina wpływu do MWOMP o godz. 1300), która nie została otworzona na publicznej sesji otwarcia ofert o godz. 1030. Oferta zostanie zwrócona wykonawcy po zakończeniu postępowania.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top