Znak sprawy: ZP. 260.8.2020 – Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25.

Płock, dnia 09.10.2020 r.

 

S P R O S T O W A N I E     D O    O G Ł O S Z E N I A   Z    D N I A     08.10.2020 R.

 

Znak sprawy: ZP. 260.8.2020

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25.

 

Sprostowanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części II – maski ochronne FFP3

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji ww. przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta Nr 06 – SUN-MED Sp. cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, która otrzymała łącznie 94,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa, która otrzymała łącznie 72,56 punktów, w tym: w kryterium cena – 32,56 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
  • Oferta Nr 08 – Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno, która otrzymała łącznie 74,47 punktów, w tym: w kryterium cena – 34,47 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
  • Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MADA" Kosiec i Wspólnicy Sp.j, ul. Słowicza 17, 02-170 Warszawa, która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 30,00 punktów;

 

Zamawiający dla Części II nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił Ofertę Nr 14 Wykonawcy  – Medintech Sp. z o.o. ul. Ks. Konrada Szwedy 7a/7, 44-207 Rybnik, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie uzupełnił dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top