Znak sprawy: ZP. 260.8.2020 – Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego.

Płock, dnia 06.11.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 260.8.2020

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 i MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku powtórnej oceny ważnych ofert dla Części X i Części XI w przeprowadzonym postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostali wybrani następujący Wykonawcy:

 

Część X  – środki do dezynfekcji rąk

Oferta Nr 07 – MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz, która otrzymała łącznie 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 05 – SUTURA MED. Sp. z o.o., ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin, która otrzymała łącznie 63,67 punktów, w tym: w kryterium cena – 23,67 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
  • Oferta Nr 12 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, która otrzymała łącznie 73,62 punktów, w tym: w kryterium cena – 33,62 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów

 

Zamawiający dla Części  X  nie wykluczył żadnego Wykonawcy ale odrzucił dwie oferty tj.:

  • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa
  • Oferta Nr 10 – AXKOM Sp. z o.o., ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra

na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obaj wykonawcy pomimo wezwania do  wyjaśnień w sprawie zastrzeżeń i nieścisłości w tych ofertach nie udzielili odpowiedzieli.

 

 

Część XI – środki powierzchni

została wybrana Oferta Nr 07 – MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W ww. postępowaniu dla tej Części zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 05 – SUTURA MED. Sp. z o.o., ul. Mała Odrzańska 21/2, 70-535 Szczecin, która otrzymała łącznie 72,52 punktów, w tym: w kryterium cena – 32,52 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
  • Oferta Nr 12 – Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, która otrzymała łącznie 77,75 punktów, w tym: w kryterium cena – 37,75 punktów, w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów

 

Zamawiający dla Części XI nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił dwie oferty tj.:

  • Oferta Nr 04 – KEJ Polska Sp. z o.o., ul. Górczewska 181/130A, 01-459 Warszawa
  • Oferta Nr 10 – AXKOM Sp. z o.o., ul. Żabia 2, 65-158 Zielona Góra

na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obaj wykonawcy pomimo wezwania do  wyjaśnień w sprawie zastrzeżeń i nieścisłości w tych ofertach nie udzielili odpowiedzieli.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top