Znak sprawy: ZP.260.9.2020 – Dotyczy: dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, tj.: maski ochronne FFP2/KN 95

Płock, dnia 30.10.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP.260.9.2020

 

Dotyczy: dostawa środków ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, tj.: maski ochronne FFP2/KN 95

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta Nr 03 – BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów i w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 01 – CMS Polska sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25 c, 35-105 Rzeszów, która otrzymała łącznie 49,91 punktów, w tym: w kryterium cena – 49,91 punktów i w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów;
  • Oferta Nr 02 – SUN-MED Sp. Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź, która otrzymała łącznie 80,35 punktów, w tym: w kryterium cena – 40,35 punktów i w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów;
  • Oferta Nr 04 – Bdmed Dorota Sulima, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, która otrzymała łącznie 94,97 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,97 punktów i w kryterium termin realizacji – 40,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy, ale odrzucił Ofertę Nr 05 Wykonawcy – COMPLIMED Anna Bojanowska, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław, na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści odpowiedzi Zamawiającego z dnia 22.10.2020 r. na zadane pytanie przez Wykonawców – zaproponowana maska ochrona nie spełnia wymagań opisanych przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top