Znak sprawy: ZP. 264.1.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów prawa” w zakresie dostawy i montażu nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  19.08.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.1.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów prawa” w zakresie dostawy i montażu nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona jako jedyna, tj. AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kalinowej 68, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punków, w tym: w kryterium cena – 70,00 punktów i w kryterium okres gwarancji 30,00 punktów.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

 

Go to Top