Znak Sprawy: ZP.264.10.2020 – Dotyczy: zamówienia na opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Płock, dnia  19.06.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak Sprawy: ZP.264.10.2020

Dotyczy: zamówienia na opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zadania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana Oferta nr 04 – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, która otrzymała łącznie 100,00 punktów,  w tym: w kryterium cena – 90,00 punktów i w kryterium doświadczenie – 10,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze następujące oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

 

  • Oferta nr 02 – An Archi Group Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 64, 44-100 Gliwice, która otrzymała łącznie 34,23 punkty, w tym: w kryterium cena – 24,23 punkty i w kryterium doświadczenie – 10,00 punktów;
  • Oferta nr 03 – Konsorcjum: Demiurg Project S.A. i Demiurg Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Górniczej 2/143A, 60-107, która otrzymała łącznie 38,54 punkty, w tym: w kryterium cena – 28,54 punkty i w kryterium doświadczenie – 10,00 punktów;
  • Oferta nr 05 – Maki Architekci Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wesele 6/6, 30-127 Kraków, która otrzymała łącznie 61,55 punktów, w tym: w kryterium cena – 51,55 punkty i w kryterium doświadczenie – 10,00 punktów;
  • Oferta nr 06 – Studium Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, która otrzymała łącznie 56,10 punkty, w tym: w kryterium cena – 46,10 punkty i w kryterium doświadczenie – 10,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż odrzucił Ofertę nr 01 – C+HO aR Sp. z o.o. .z siedzibą przy ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin z uwagi na niespełnienie warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy podanych przez Zamawiającego, tj., wskazany obiekt leczniczy jest o kubaturze poniżej wymaganej 8 000 m3.

 

Zamawiający informuje również, iż zostały złożone jeszcze dwie oferty, które zostały wycofane przez Wykonawców przed terminem składania ofert.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top