Znak sprawy: ZP. 264.26.2020 – Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na świadczenie usługi prowadzenia zajęć ruchowych – grupowych dla dzieci, z elementami crossfit, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.: Ćwiczymy dla zdrowia z MWOMP Płock”.

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia   09.10.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP. 264.26.2020

 

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na świadczenie usługi prowadzenia zajęć ruchowych – grupowych dla dzieci, z elementami crossfit, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.: Ćwiczymy dla zdrowia z MWOMP Płock"

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 01 – Klub Sportowy Silni i Zdrowi ul. Gąbińska 18, 09-530 Dobrzyków, która otrzymała łącznie 80,00 punktów na podstawie kryterium oceny; w tym: 70,00 pkt. w kryterium cena i 10 pkt. w kryterium doświadczenie.

W prowadzonym postępowaniu złożona była jeszcze jedna oferta, tj. Gabinet Ruchowej Rehabilitacji Mateusz Rybicki, ul. Hermana 4/6, 09-400 Płock, która otrzymała łącznie 66,77 pkt, w tym: 61,77 pkt. w kryterium cena i 5 pkt. w kryterium doświadczenie.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top