Znak sprawy: ZP.3321/21/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę dostaw sprzętu do ćwiczeń w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.: „Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”.„Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia 09.09.2019 r.

Znak sprawy: ZP.3321/21/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę dostaw sprzętu do ćwiczeń w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:

„Rehabilitacja dzieci z chorobą kręgosłupa z klas I – VI na terenie miasta Płock”

„Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

  • dla Części I – oferta Nr 02 – KOMETKA Sp. z o.o., ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok – łączna wartość netto 2 835,13 zł, tj. brutto 3 487,21 zł – termin dostawy 14 dni
  • dla Części II – oferta Nr 01 – LorsoSport Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 47, 15-703 Białystok – łączna wartość netto 2 415,00 zł, tj. brutto 2 970,45 zł – termin dostawy 14 dni
  • dla Części III – oferta Nr 02 – KOMETKA Sp. z o.o., ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok – łączna wartość netto 2 828,21 zł, tj. brutto 3 478,70 zł – termin dostawy 14 dni
  • dla Części IV – oferta Nr 02 – KOMETKA Sp. z o.o., ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok – łączna wartość netto 2 331,56 zł, tj. brutto 2 867,82 zł – termin dostawy 7 dni
  • dla Części V – oferta Nr 02 – KOMETKA Sp. z o.o., ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok – łączna wartość netto 4 106,49 zł, tj. brutto 4 845,92 zł (podane wartości uwzględniają poprawę oczywistych omyłek rachunkowych) – termin dostawy 7 dni.

 

Jednocześnie informujemy, iż w ww. postępowaniu zostały złożone następujące oferty, tj.:

Oferta Nr 1 – LorsoSport Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 47, 15-703 Białystok – oferta złożona na:

Część I – łączna wartość netto 2 981,95 zł, tj. brutto 3 667,80 zł – termin dostawy 14 dni

Część II – łączna wartość netto 2 415,00 zł, tj. brutto 2 970,45 zł – termin dostawy 14 dni

Część III – łączna wartość netto 3 941,04 zł, tj. brutto 4 847,48 zł – termin dostawy 14 dni

Część IV – łączna wartość netto 1 384,48 zł, tj. brutto 1 702,90 zł – termin dostawy 14 dni

Część V – łączna wartość netto 4 378,76 zł, tj. brutto 5 385,88 zł – termin dostawy 14 dni.

 

 Oferta Nr 2 – KOMETKA Sp. z o.o., ul. Dziesięciny 54, 15-806 Białystok – oferta złożona na:

Część I – łączna wartość netto 2 835,13 zł, tj. brutto 3 487,21 zł – termin dostawy 14 dni

Część II – łączna wartość netto 2 790,42 zł, tj. brutto 3 432,22 zł – termin dostawy 14 dni

Część III – łączna wartość netto 2 828,21 zł, tj. brutto 3 478,70 zł – termin dostawy 14 dni

Część IV – łączna wartość netto 2 331,56 zł, tj. brutto 2 867,82 zł – termin dostawy 7 dni

Część V – łączna wartość netto 4 106,32 zł, tj. brutto 4 845,72 zł – termin dostawy 7 dni.

 

Oferta Nr 3 – Del Sport Sp. z o.o., ul. Połczyńska 63, 01-336 Warszawa– oferta złożona na:

Część I – łączna wartość netto 2 800,00 zł, tj. brutto 3 444,00 zł – termin dostawy 14 dni

Część II – łączna wartość netto 2 422,00 zł, tj. brutto 2 979,06 zł – termin dostawy 14 dni

Część III – łączna wartość netto 2 800,00 zł, tj. brutto 3 444,00 zł – termin dostawy 14 dni

 

Oferta Nr 4 – Hurtownia Sportowa, KAL-SPORT, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów – oferta złożona na:

Część I – łączna wartość netto 9 350,00 zł, tj. brutto 11 500,50 zł – termin dostawy 14 dni

Część II – łączna wartość netto 2 450,00 zł, tj. brutto 3 013,50 zł – termin dostawy 14 dni

Część III – łączna wartość netto 4 350,00 zł, tj. brutto 5 350,50 zł – termin dostawy 14 dni

Część IV – łączna wartość netto 2 060,00 zł, tj. brutto 2 533,80 zł – termin dostawy 7 dni

Część V – łączna wartość netto 4 875,00 zł, tj. brutto 5 996,25 zł – termin dostawy 7 dni.

 

Ponadto MWOMP informuje, iż odrzucił następujące oferty:

Oferta Nr 01 – dla Części IV i V z uwagi na:

  • nie spełnienie warunków Zamawiającego opisanych dla Części IV w zakresie wskazanych parametrów dla pozycji 3 – maty/poduszki do ćwiczeń równoważnych oraz terminu dostawy, który został przekroczony o 7 dni w stosunku do maksymalnego terminu wskazanego przez Zamawiającego.
  • błędy w przeliczeniu poziomym i pionowym dla asortymentu wskazanego w tabeli oraz błędy polegające na wpisaniu innych wartości nad tabelą i w tabeli, uniemożliwiające Zamawiającemu zakwalifikowania ich jako oczywiste błędy rachunkowe i dokonania poprawy – dla Części V.

 

Oferta Nr 03 – dla Części I i III z uwagi na:

  • nie spełnienie warunków Zamawiającego opisanych dla Części I w zakresie wskazanych parametrów, tj.: zaproponowano 12 programów treningowych, a wymaganych było min. 18 programów, wskazano maksymalną wagę użytkownika 130 kg, a Zamawiający wymagał do 160 kg, zaproponowane urządzenie nie posiada telemetrycznego systemu pomiaru tętna – które było wymagane przez Zamawiającego oraz w zaproponowanym urządzeniu nie wliczono w kosztach opaski do pomiaru pulsu, która była wymagana.
  • nie spełnienie warunków Zamawiającego opisanych dla Części III w zakresie wskazanych parametrów, tj.: zaproponowane urządzenie nie posiada: niezależnych wioseł, które były wymagane przez Zamawiającego oraz brak jest możliwości wykonywania przeciwbieżnych ruchów wiosłujących.

 

Oferta Nr 04 –  odrzucona w całości (5 Części) z uwagi na brak przesłania uzupełnień w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 03 września br. do godz. 1200.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top