Znak sprawy: ZP.3321/24/2019 – Dotyczy udzielenia zamówienia świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.: „Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”.

Znak Sprawy: ZP.3321/24/2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Płock, dnia  26.09.2019 r.

 

Znak sprawy: ZP.3321/24/2019

 

Dotyczy udzielenia zamówienia świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:

„Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy – Wojciech Górnik Organizacja i Zarządzanie Projektami, ul. Ogórkowa 60c, 04-998 Warszawa.

Oferta złożona na łączną kwotę netto 13 500,00 zł, tj. brutto 16 605,00 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały jeszcze dwie oferty, przez następujących Wykonawców, tj.:

  • Habitat Prime Sp. z o.o., Al. Niepodległości 118A, lok. 10, 02-577 Warszawa oferta złożona na łączną kwotę netto 101 500,02 zł, tj. brutto 124 845,03 zł.
  • REVITAL-INVEST Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 47B/23, 09-410 Płock, oferta złożona na łączną kwotę netto 40 500,00 zł, tj. brutto 49 815,00 zł.

 

p.o. Dyrektora MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top