Znak sprawy: ZP.3321/23/2018 – Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż lekkich ścianek działowych/przegród w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia  18.07.2018 r.

Znak sprawy: ZP.3321/23/2018

 

Dotyczy udzielenia zamówienia na dostawę i montaż lekkich ścianek działowych/przegród w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż  wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 18 lipca 2018 r. do godziny 1000 wpłynęły trzy oferty, tj.:

 • Oferta nr 01 – ATJ System Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 95-200 Łódź, oferta złożona na  łączną kwotę netto 19 674,00 zł, tj.  brutto 24 199,02 zł; termin realizacji 3 tygodnie.
 • Oferta nr 02 – Cezary Stanisławek „Czarbud” Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Wolanowska 87d, 26-600 Radom, oferta złożona na  łączną kwotę netto 24 796,74 zł, tj.  brutto 30 500,00 zł; termin realizacji 3 tygodnie.
 • Oferta nr 03 – Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe STANBUD, Stanisław Chrzanowski, ul. Bukowa 13, 09-402 Płock, oferta złożona na  łączną kwotę netto 39 800,00 zł, tj. brutto 48 954,00 zł; termin realizacji 5 tygodni.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia ofert zespół oceniający stwierdził oczywisty błąd pisarski w zapisach Załącznika nr 1 – opis szczegółowy – Czas realizacji zamówienia najpóźniej 4 tygodnie od podpisania zlecenia i dokonania pomiarów, a Załącznika nr 2 – formularz cenowy i zapytania ofertowego (treść ogłoszenia) – Zalecany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 3 tygodni. W związku z powyższym zespół oceniający uznał, iż prawidłowym terminem wykonania przedmiotu zamówienia są maksymalnie 3 tygodnie od dnia otrzymania zlecenia.

Zespół oceniający dokonał weryfikacji wszystkich otrzymanych ofert i stwierdził, iż:

 • oferta nr 1 zawiera wszystkie wymagane dane przez Zamawiającego, w tym termin wykonania przedmiotu zamówienia – 3 tygodnie;
 • w ofercie nr 2, jest  oczywisty błąd rachunkowy, tj.:

w ofercie jest:

 • cena netto 24 796,74 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 74/100)
 • podatek VAT 23%, tj. 5 703,26 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset trzy 26/100)
 • cena brutto 30 500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset 00/100),

a powinno być:

 • cena netto 24 796,75 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 75/100)
 • podatek VAT 23%, tj. 5 703,25 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset trzy 25/100)
 • cena brutto 30 500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset 00/100),

Zespół oceniający dokonał poprawy oczywistej pomyłki rachunkowej i taką kwotę przyjęto do porównania otrzymanych ofert.

Oferta zawiera wszystkie wymagane dane przez Zamawiającego, w tym termin wykonania przedmiotu zamówienia – 3 tygodnie.

 • w ofercie nr 3 Wykonawca wskazał inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 5 tygodni.

W związku z powyższym oferta ta nie podlega dalszej ocenie, i Zamawiający odrzucił ją jako nie spełniającą warunku.

Najkorzystniejszą ofertę złożył spośród dwóch ważnych ofert złożył Wykonawca Nr 01 – ATJ System Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 95-200 Łódź, oferta złożona na  łączną kwotę netto 19 674,00 zł, tj.  brutto 24 199,02 zł; termin realizacji 3 tygodnie. Kwota wskazana w ww. ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top