Znak Sprawy: ZP.3321/4/2018 – Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia  13.02.2018 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak Sprawy: ZP.3321/4/2018

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu.

 W związku z zadanymi pytaniami do ww. zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wpisanie ceny jednostkowej kopii z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? (Wartość oferty skalkulowana po dwóch miejsc po przecinku, bez zmian).

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Zamawiający dopuszcza wpisanie w ofercie ceny jednostkowej kopii z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga instalacji systemu zliczającego wydruku typu "ON SITE" (wszystkie dane związane z obsługą systemu działają wewnątrz sieci Zamawiającego, oprogramowanie działa bez serwerów zewnętrznych) czy tylko dopuszcza taką możliwość jako jedną z opcji?

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Zamawiający wymaga instalacji systemu zliczającego wydruku „ON SITE”

 

Pytanie Nr 3

Czy Zmawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał referencje, podpisanych trzech umów na kwotę  40 tysięcy złotych, na okres 24 miesięcy? 

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Zamawiający w prowadzonym postepowaniu zapytania ofertowego nie wskazywał takich wymagań i nie podawał takich danych.

 

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający może podać, jak ma być dokładnie opisana koperta do Zapytania Ofertowego? Czy wystarczy tylko adres Zamawiającego  i Wykonawcy? Gdzie dokładnie ma być złożona oferta, proszę podać dział, nr pokoju?

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego tj. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock – Kancelaria pokój Nr 12. Oferta w zaklejonej kopercie powinna być dodatkowo opisana jako „Oferta na dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących dla MWOMP”.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top