Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2019 – Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP oraz Oddziałów MWOMP w Warszawie i Radomiu.

Płock, dnia 25.04.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2019

 

Dotyczy postępowania przetargowego Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP oraz Oddziałów MWOMP w Warszawie i Radomiu.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I została wybrana oferta 03 – AKMEDIC Adam Krzykwa, ul. Gradowskiego 15, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 80,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin naprawy bez konieczności użycia części zamiennych 20,00 punktów i w kryterium termin naprawy w razie konieczności użycia części zamiennych 0,00 punktów;
  • dla Części II została wybrana oferta Nr 02 Carestream Health Poland Sp. z o. o., ul. Wyczółki 40, 02-820 Warszawa, która to firma otrzymała łącznie 75,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin gwarancji na wykonaną usługę naprawy lub usunięcia awarii 5,00 punktów i w kryterium czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię 10,00 punktów;

    • dla Części III została wybrana oferta 04 – Elektromechanika Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego Jacek Kowalski, ul. Nowolipie 13/15 lok 10, 00- 150 Warszawa, która otrzymała łącznie 98,57 punktów, w tym: w kryterium cena – 58,57 punktów, w kryterium termin naprawy bez konieczności użycia części zamiennych 20,00 punktów i w kryterium termin naprawy w razie konieczności użycia części zamiennych 20,00 punktów;
    • dla Części IV została wybrana oferta 01 – Zakład Techniki Medycznej „UNIMED” Marek Strojek, Sylwester Pyszczak s.c., ul. hm kpt. E. Stasieckiego 1, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 90,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin naprawy bez konieczności użycia części zamiennych 20,00 punktów i w kryterium termin naprawy w razie konieczności użycia części zamiennych 10,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty zostały ocenione najwyżej oraz spełniły warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny podane w ofertach nie przekraczają łącznej kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu dla Części III została złożona jeszcze jedna oferty, która podlegała dalszej ocenie, tj.:

  • oferta Nr 03 – AKMEDIC Adam Krzykwa, ul. Gradowskiego 15, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 80,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium termin naprawy bez konieczności użycia części zamiennych 20,00 punktów i w kryterium termin naprawy w razie konieczności użycia części zamiennych 0,00 punktów.

 

Postępowanie dla Części V zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top