Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019 – Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku

Płock, dnia 17.06.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy Clean Service Z.Tarczyluk T. Przeradzka, ul. Przemysłowa 7, 09-400 Płock dla:

 • Części I – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
 • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
 • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 30,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 10,00 punktów;
 • Części IV – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów;
 • Części V – ilość łączna przyznanych punktów 100,00, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej dla wszystkich Części oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze trzy oferty, które otrzymały następującą punktację, tj.

 • oferta – Nr 01 – AWIMA Sp.J. B.WIŚNIEWSKI, ul. 3 Maja 23/22, 05-410 Józefów
 • Część I – ilość łączna przyznanych punktów 77,98, w tym: w kryterium cena – 37,98 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
 • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 63,73, w tym: w kryterium cena – 23,73 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
 • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 50,30, w tym: w kryterium cena – 15,30 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 30,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny 5,00 punktów.
 • Oferta Nr 03 – Klinet Sp. z o.o. – lider konsorcjum Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa
 • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 24,16, w tym: w kryterium cena – 24,16 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 0,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny 0,00 punktów.
 • Oferta Nr 04 – INWEMER Serwis Sp. z o.o. – Lider, INWEMER System Sp. z o.o. – Członek, ul. Łąkowa 3/5 K, 90-562 Łódź – Lider, ul. św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa – Członek
 • Część I – ilość łączna przyznanych punktów 79,06, w tym: w kryterium cena – 39,06 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
 • Części II – ilość łączna przyznanych punktów 95,14, w tym: w kryterium cena – 55,14 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
 • Części III – ilość łączna przyznanych punktów 63,89, w tym: w kryterium cena – 23,89 punktów,  w kryterium wiedza i doświadczenie 30,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny 10,00 punktów;
 • Części IV – ilość łączna przyznanych punktów 81,05, w tym: w kryterium cena – 41,05 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów;
 • Części V – ilość łączna przyznanych punktów 81,05, w tym: w kryterium cena – 41,05 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię 40,00 punktów.

 

W ww. postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ale odrzucił ofertę Nr 03 – Klinet Sp. z o.o. – lider konsorcjum Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, złożoną dla Części II.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stwierdzono brak zaznaczenia w ust. 2 Formularza oferty informacji w sprawie deklarowanego sposobu kontroli jakości przedmiotowych usług. Wypełnienie tej pozycji było obowiązkowe i niezbędne do dokonania przez Komisję Przetargowej oceny oferty w kryterium – Jakość usług.

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

lek. Paweł Wyrębkowski

 

Go to Top