Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019 – Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku.

Płock, dnia 03.06.2019 r.

Do wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 07/2019

 

Dotyczy: Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach MWOMP przy ul. Kolegialnej 17 i ul. Kolegialnej 19 w Płocku

 

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

W części I postępowania w zakresie prac jest pranie mat czyszczących w okresie jesień-zima. Proszę o określenie ilości i wielkości mat czyszczących. Czy maty czyszczące stanowią własność Zamawiającego, czy mają być dostarczone przez Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego

W okresie jesienno-zimowym Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia mat wejściowych czyszczących w ilości i wielkości zapewniających prawidłowy proces oczyszczenia obuwia we wszystkich punktach wejściowych do nieruchomości, tj. 3 punktów przy ul. Kolegialnej 17 i 1 punktu przy ul. Kolegialnej 19.

 

Pytanie nr 2

W związku z obowiązkiem dostarczania przez Wykonawcę środków higienicznych (papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe, środki dezynfekcyjne) proszę o podanie orientacyjnej liczby pracowników oraz interesantów w nieruchomościach dotyczących przedmiotu zamówienia dla części I i części II. Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania zużycia środków higienicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Średnia dzienna liczba:  pracowników to 90 osób, zaś liczba pacjentów/ interesantów to ok. 70 osób – Część I

Średnia dzienna liczba:  pracowników i interesantów to ok. 90 osób – Część II

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że ofertę może złożyć wykonawca który nie spełnia warunków z art. 22 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie został zastrzeżony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

Pytanie nr 5

W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym sześć miesięcy 2020 roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2020 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w czerwcu, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2020 rok.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż nie wprowadzi do umowy dodatkowych zapisów dotyczących klauzuli waloryzacyjnej. Okres trwania umowy to 12 miesięcy. Wykonawca składając ofertę powinien uwzględnić ewentualny wzrost wynagrodzenia w I połowie 2020 r.

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuści podwykonawcę na etapie realizacji umowy w sytuacji, kiedy wykonawca w złożonej ofercie wskaże zakres rzeczowy i % udział tej usługi w realizacji całości zadania, jaki przewiduje do zlecenia podwykonawcy.

 

Pytanie nr 7

Czy do realizacji usługi potrzebne będzie stosowanie technik alpinistycznych?

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na wysokość obiektów oraz konstrukcję dachów, Wykonawca może zastosować techniki alpinistyczne lub inne rozwiązanie.

 

Pytanie nr 8

Czy pracownicy podwykonawcy (np. alpiniści) muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? Zaznaczamy, że większość podwykonawców nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Wnoszę zatem o możliwość zatrudnienia alpinistów na podstawie umów cywilnoprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, iż są to prace sezonowe, wykonywane często raz na 2-3 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w Rozdziale 3 ust 6 SIWZ doprecyzował wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę – nie dotyczy to prac alpinistycznych.

 

Pytanie nr 9

Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia – dotyczącego grupy kapitałowej – jako skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5 pkt.11 – tj. 3 dni. Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia  22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą’’).  Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego oświadczenia – dotyczącego grupy kapitałowej – jako skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5 pkt.11 – tj. 3 dni – dla oceny podstaw wykluczenia lub nie. Jednocześnie oświadczenie to powinno być niezwłocznie przesłane pocztą do Zamawiającego.

 

Pytanie nr 10

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. a Umowy, w zakresie: ,,(…) a także w granicach posiadanych sił i środków’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. a.

Pytanie nr 11

Wnoszę o uregulowanie kwestii terminu zatwierdzenia protokołu w par.3 ust.1 lit. c Umowy ze względu na fakt, iż dopiero zatwierdzony protokół jest podstawą do wystawienia faktury.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający najpóźniej w ciągu 3 dni zatwierdzi protokół , który będzie podstawa do wystawienia faktury.

 

Pytanie nr 12

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. e Umowy, w zakresie: ,,niezwłoczne natychmiastowe poinformowanie odpowiednio Zamawiającego lub po godzinach funkcjonowania jednostki organizacyjnej – pracownika ochrony o sytuacjach mogących mieć (…) o ile nie zagraża to życiu i zdrowiu pracownika wykonawcy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. e.

 

Pytanie nr 13

Proszę o określenie warunków szkolenia określonego w par.3 ust.1 lit. f Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż szkolenie po uprzednim ustaleniu terminu zostanie przeprowadzone na terenie obiektów, któ®e podlegają przedmiotowej usłudze.

 

Pytanie nr 14

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. g Umowy, w zakresie: ,,zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi utrzymania czystości, dezynfekcji i higieny a także w granicach posiadanych sił i środków’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. g.

Pytanie nr 15

Wnoszę o wykreślenie w par.3 ust.1 lit. i Umowy, słowa ,,pełną’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. i.

 

Pytanie nr 16

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. j Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność przed organami kontroli zewnętrznej w zakresie wynikającym z realizacji umowy (…)’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu 3 ust. 1 lit. j w zakresie jw.

 

Pytanie nr 17

Wnoszę o wykreślenie w par.3 ust.1 lit. k Umowy zapisu: ,,wszelkiego rodzaju’’ oraz ,,całkowitej i wyłącznej’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. k.

 

Pytanie nr 18

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. l Umowy, w zakresie: ,,uszkodzenia i zniszczenia przedmiotu umowy spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy na terenie obu nieruchomości’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. l.

 

Pytanie nr 19

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. l Umowy, w zakresie: ,,szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. l.

 

Pytanie nr 20

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis par.3 ust.1 lit. o Umowy ,,drobnych remontów i modernizacji prowadzonych przez Zamawiającego’’? Proszę o precyzyjne wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Pod pojęciem drobnych remontów, konserwacji Zamawiający rozumie np.: założenie listwy, odbojnicy, wieszanie obrazów i założenie płytki, malowanie ścian sufitów, uzupełnienie tynków etc. – tj. drobnych prac remontowych wynikających z eksploatacji obiektów.

 

Pytanie nr 21

Proszę o podanie ilości osób wykonujących remonty oraz ilość planowanych remontów w każdym z obiektów – par.3 ust.1 lit. o Umowy. Ma to istotne znaczenia dla obliczenia ceny.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi i nie posiada własnej grupy remontowej. W przypadku konieczności wykonania prac remontowych, usługa ta zlecana jest firmie zewnętrznej z zastrzeżenie konieczności uporządkowania i sprzątania na bieżąco obszaru objętego remontem.

 

Pytanie nr 22

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. o Umowy, w zakresie: ,,wykonawca w ramach umowy zapewni usługę sprzątania w przypadku drobnych remontów i modernizacji prowadzonych przez Zamawiającego, o ile nie wykraczają one poza zakres przedmiotu umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. o.

 

Pytanie nr 23

W jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał się za usługę o której mowa wpar.3 ust.1 lit. p Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie przewiduje innej formy rozliczenia za usługę o której mowa w §3 ust. 1 lit. p niż ryczałt miesięczny.

 

Pytanie nr 24

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. p Umowy, w zakresie: ,,w sytuacjach awaryjnych (zalanie, inne zdarzenia losowe) do prac interwencyjnych na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę, bez względu(…)’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. p.

 

Pytanie nr 25

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 lit. r Umowy, w zakresie: ,,(…) które zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  3 ust. 1 lit. r.

 

Pytanie nr 26

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.2 lit. b Umowy, w zakresie: ,,Zamawiający od momentu zawarcia umowy przekaże (…)’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu  3 ust. 2 lit. b.

 

Pytanie nr 27

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.2 lit. c Umowy, w zakresie: ,,Zamawiający od momentu zawarcia umowy zapewni (…)’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu  3 ust. 2 lit. c.

 

Pytanie nr 28

Wnoszę o modyfikacje par.3 ust.2 lit. g Umowy, w zakresie: ,,(…) w terminie wskazanym w protokole kontroli, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 48 godzin’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 3 ust. 2 li. g, w zakresie  jw. ale z zastrzeżeniem że nie dłużej niż 4 dni.

 

Pytanie nr 29

Proszę o określenie terminu obowiązywania tajemnicy o której mowa w par.3 ust.7-10 Umowy, po zakończeniu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie określa terminu obowiązywania tajemnicy, o której mowa w par.3 ust.7-10 Umowy – po zakończeniu trwania umowy.

 

Pytanie nr 30

Zapis par.3 ust. 5 Umowy stoi w sprzeczności z par.3 ust.13 Umowy. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo czy nie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w przypadku nie wykazania podwykonawcy, zapisy dotyczące podwykonawcy zostaną pominięte w umowie, natomiast pozostanie zapis dotyczący osób trzecich.

 

Pytanie nr 31

Wnoszę o modyfikację par. 4 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)jak też nie zmniejszać jej zakresu wynikającego z zakresu umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 4 ust. 1 umowy.

 

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wymaga odpisu na PFRON w związku z par.5 ust.15 Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego

Na dzień dzisiejszy MWOMP jest zwolniony z wpłat na PFRON i nie wymaga odpisu.

 

Pytanie nr 33

Wnoszę o wprowadzenie do par. 5 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dodaje zdanie drugie w § 12 ust. 1 o następującej treści: „Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia przez okres 60 dni’’.

 

Pytanie nr 34

Wnoszę o modyfikację par.6 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, jednakże w terminie nie krótszym niż 7 dni (…)’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 6 ust.3 umowy.

 

Pytanie nr 35

Wnoszę o wykreślenie w par.6 ust.5 Umowy, zapisu: ,,powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego i Zamawiający jest uprawniony do żądania innych dowodów’’. Powyższy zapis przekracza zapisy ustawy pzp oraz zapisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ponieważ wskazane w ust.5 lit. a-d Umowy dokumenty wyczerpują zakres uprawnień Zamawiającego do żądania dowodów na potwierdzenie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 6 ust. 5 umowy.

 

Pytanie nr 36

Wnoszę o obniżenie kar umownych i modyfikację par.7 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)20% 10% całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w par.5 ust.2 Umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 7 ust. 1 umowy.

 

Pytanie nr 37

Wnoszę o obniżenie kar umownych i modyfikację par.7 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,(…)20% 10% całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w par.5 ust.2 Umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 7 ust. 2 umowy.

 

Pytanie nr 38

Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: ,,W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, strony umowy zastrzegają dla Wykonawcy prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w par.5 ust.2 Umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’. Interesy stron powinny być zrównoważone, skoro Zamawiający w całym par.7 Umowy zabezpieczył się przed zawinionym nienależytym wykonaniem usługi, winien w części również zabezpieczyć Wykonawcę przed nieprawidłowościami Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis § 7 umowy o następującej treści:  „W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 12 ust. 1 (zdanie drugie dodane – zgodnie z odpowiedzią zawartą dla pytania 33) strony umowy zastrzegają dla Wykonawcy prawo naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy, wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.”

 

Pytanie nr 39

Wnoszę o obniżenie kary umownej i modyfikację par.7 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,w przypadku stwierdzenia zawinionego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy w danym miesiącu świadczenia usług karę umowną w wysokości maksymalnie do 30% 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia netto wskazanej na fakturze skierowanej do zapłaty. Fakt zawinionego nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje powołana komisja. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia umownego w danym miesiącu świadczenia usług’’. Poza zapisami wymagającymi zmiany, wnoszę również o obniżenie kary umownej ze względu na fakt, iż usługi ochrony są usługami niskomarżowymi i osiągnie 30% marży miesięcznej jest niemożliwe przez Wykonawcę. A zastrzeżenie w tym zakresie Zamawiającego może doprowadzić do utraty płynności finansowej wykonawcy poprzez nałożenie nadmiernie wysokich kar umownych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 7 ust. 3 umowy.

 

Pytanie nr 40

Wnoszę o modyfikacje par.7 ust.4 Umowy, w zakresie: ,,za zawinione nienależyte wykonanie umowy strony przyjmują zawinione niewykonywanie całego (….)’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 7 ust. 4 umowy.

 

Pytanie nr 41

Wnoszę o modyfikację par.7 ust.7 Umowy, w zakresie: ,,(…) w przypadku zawinionego naruszeni przez osoby sprzątające wymogów wynikających z ww. przepisów podczas realizacji umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 7 ust. 7 umowy.

 

Pytanie nr 42

Wnoszę o modyfikację par.7 ust.8 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody w mieniu Zamawiającego jak również szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym pracownikom MWOMP i jego pacjentom, będące następstwem zawinionego nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji umowy ‘’.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisu  § 7 ust. 8 umowy.

 

Pytanie nr 43

Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy limitu kar umownych możliwych do nałożenia w ciągu miesiąca na wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż limit kar umownych możliwych do nałożenia na Wykonawcę w ciągu miesiąca został określony         § 7 ust. 3 umowy.

 

Pytanie nr 44

Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy zapisu ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu jw. i informuje, iż zasady kontroli są uszczegółowione  w § 3 ust. 2 punkt g) umowy.

 

Pytanie nr 45

Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił już odpowiedzi w pytaniu nr 33.

 

Pytanie nr 46

Wnoszę o modyfikacje par.9 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy, z wyjątkiem danych i informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę przez 12 miesięcy, po zakończeniu umowy’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udzielił odpowiedzi już w pytaniu 29.

 

Pytanie nr 47

Wnoszę o wykreślenie w par.11 ust.1 pkt.2 Umowy, zapisu: ,,za uprzednią zgodą Zamawiającego akceptującego nowego pracownika wykonawcy ‘’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje zmian w § 11 ust. 1 punkt 2 umowy.

 

Pytanie nr 48

Proszę o określenie zamkniętego katalogu naruszeń stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o której mowa w par.12 ust.1 Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż w § 7 ust. 4 umowy określił co należy rozumieć jako nienależyte wykonanie umowy.

 

Pytanie nr 49

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.1 Umowy, w zakresie: ,, (…)w przypadku rażącego zawinionego nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje zmian w § 12 ust. 1 umowy.

 

Pytanie nr 50

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.3 Umowy, w zakresie: ,,(…) dla siedziby Zamawiającego Powoda Sadowi Powszechnemu’’

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje zmian w § 12 ust. 3 umowy.

 

Pytanie nr 51

Wnoszę o zawarcie w par. 12  umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dokonuje zmian w § 12 umowy w ww. zakresie.

 

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

 

Pytanie nr 53

Proszę o podanie średniej wartości faktur brutto za 3 ostatnie miesiące?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyliczył średnią wartość brutto z faktur – 25 215,00 zł ( usługa sprzątania wraz z terenami zewnętrznymi dla obu nieruchomości).

 

Pytanie nr 54

W związku z opisem przedmiotu zamówienia i realizacją usługi sprzątania zarówno wewnątrz budynku jak i sprzątaniu terenów przyległych, a co za tym idzie 2 różne stawki VAT: 23% i 8 %, wnoszę o modyfikację par.5 Umowy w wyżej wymienionym zakresie, tj. rozbicie ceny ryczałtowej za 1 miesiąc świadczenia usługi na sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż po dokonanym wyborze wykonawcy w umowie zostaną doprecyzowane właściwe stawki podatku VAT dla odpowiedniej części zamówienia zgodnie z formularzem oferty cenowej.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top