Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”.

Płock, dnia  31.10.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 09/2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w ww. postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, tj. Global Systems Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Wartość brutto oferty to kwota 547 350,00 zł, okres gwarancji – 60 m-cy.

 

W ww. postępowaniu nie został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertę i nie została odrzucona jego oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top