Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 1/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy”.

Płock, dnia 23.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 1/2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta – Poland Optical Sp. z o.o. ul. Mostowa 4, 43-400 Cieszyn, która otrzymała łącznie 60,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium okres gwarancji – 0,00 punktów i w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta jako jedyna złożona w prowadzonym postępowaniu otrzymała łącznie 60,00 punktów oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena podana w ofercie nie przekracza kwoty zabezpieczonej przez Zmawiającego

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top