Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

Płock, dnia 25.11.2019 r.

 

Do Wykonawców

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie.

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie opisu przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi:

 

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający posiada projekt wykonania systemu alarmowego lub inną dokumentację wskazującą na rozmieszenie i podłączenie urządzeń w SSWiN?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż posiada projekt rozbudowy systemu sygnalizacji włamania w budynku A i B – do wglądu.

 

Pytanie Nr 2

Jakie czynności zamawiający przewiduje w ramach konserwacji systemu alarmowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający przewiduje w ramach konserwacji systemu alarmowego następujące czynności:

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy przeprowadzenie dwukrotnie – po podpisaniu umowy  (jednak nie później niż w ciągu miesiąca od podpisania umowy)  i w ostatnim miesiącu realizacji umowy – ogólnego przeglądu instalacji alarmowej z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzającego stan zastany. Z przeglądów zostanie sporządzony przez Wykonawcę stosowny raport.

Do systemu alarmowego budynku A jest połączony system sygnalizacji pożaru POLON 4200, a do budynku B jest podłączony system sygnalizacji pożaru IGNIS 1000 wraz z systemami oddymiania      D+H.

Czynności konserwacyjne:

  • utrzymywanie systemu alarmowego we właściwym stanie technicznym oraz dokonywanie okresowych przeglądów zainstalowanego systemu przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (co najmniej jeden raz w roku w maju) przy udziale pracownika MWOMP,
  • dokonywanie (co najmniej dwa razy w roku) kontroli prawidłowego działania systemu poprzez wywołanie alarmu kontrolnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,
  • konserwacja systemu alarmowego i monitoringu w obu obiektach Zamawiającego – 1 raz w roku zakończona podpisanym protokołem odbioru przez obie strony;
  • system alarmowy składa się z 12 szt. czujek antywłamaniowych w budynku „A” i 37 szt. w budynku „B”, 2 szt. sygnalizatorów akustycznych po jednym na każdym budynku, 5 szt. czujek zalania w budynku B,
  • każdy budynek posiada swoją centralę włamania,
  • w przypadku konieczności wymiany wyeksploatowanego urządzenia lub części zamiennych koszt zakupu pokrywa Zamawiający, a wymiany dokonuje Wykonawca w ramach miesięcznego ryczałtu.

 

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

tel. kom. 695 696 206

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top