Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

Płock, dnia  09.12.2019. r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 01 – A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 85 lok. 1, 02-001 Warszawa, OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 13 lok 101-445 Warszawa, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny – 15,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu, otrzymała maksymalną ilość punktów oraz spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucił oferty i nie wykluczył wykonawcy.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top