Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 29 LISTOPADA 2019 R.

 

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 10/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie”.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: łączna wartość brutto 153 000,00 zł.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. tj. 12 miesięcy.
  3. Do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Łączna cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia  brutto

Warunki płatności

Oferta Nr 01

Konsorcjum:

A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider

OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner

Al. Jerozolimskie 85 lok. 1

02-001 Warszawa

ul. Erazma Ciołka 13 lok 1
01-445 Warszawa

165 306,09 zł

30 dni

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy

Lek. Paweł Wyrębkowski

Go to Top