Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”.

Płock, dnia 23.12.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 11/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia dla Części I została wybrana oferta Nr 03 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SPECJAŁ Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu dla Części I zostały złożone jeszcze dwie oferty, tj.:

  • oferta Nr 01 – ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek, ul. Warszawska 17/21, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 81,79 punktów, w tym: w kryterium cena – 41,79 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • oferta Nr 02 – KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dzielna 11, 26-600 Radom – oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 punkt 1) i art. 89 ust. 1 punkt  8) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Przedłożona oferta w prowadzonym postępowaniu przetargowym tj.:

  • Załącznik Nr 4 – formularz oferty cenowej,
  • Załącznik Nr 1 – szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla nieruchomości w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 – dla Części I
  • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy
  • oraz pozostałe załączone dokumenty, tj. kopie KRS, potwierdzenie wpłaty wadium

nie została podpisana przez osobę upoważnioną do tych czynności, a jedynie zostały ostemplowane pieczątką imienną Prokurenta Komplementariusza.

 

MWOMP nie wykluczył żadnego Wykonawcy dla Części I.

 

Dla Części II została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek, ul. Warszawska 17/21, 26-600 Radom. Zamawiający odstąpił od oceny oferty, ponieważ postępowanie dla tej Części zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 punkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

MWOMP nie wykluczył Wykonawcy i nie odrzucił oferty złożonej dla Części II.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top