Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2019 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”.

Płock, dnia 16.12.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 12/2019

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku – etap I”.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone dwie oferty:  

Oferta Nr 01 – TEKOBUD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenickiego 44 B, 09-411 Płock. Wartość brutto oferty to kwota 459 567,77 zł, okres gwarancji – 60 m-cy.

Oferta Nr 02 – BMB Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin. Wartość brutto oferty to kwota 529 032,42 zł, okres gwarancji – 36 m-cy.

 

W ww. postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca i nie została odrzucona żadna oferta.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top