Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

Płock, dnia 16.01.2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 13/2019

 

Dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP z siedzibą w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Horus Krzysztof Olczyk, ul. Padlewskiego 4/9, 09-402 Płock, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze 2 oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

  • Oferta Nr 01 – Agencja Ochrony ARGUS Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 16b/5, 96-500 Sochaczew, która otrzymała łącznie 91,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 51,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • Oferta Nr 02 – Lion Safety Security Sp. z o.o., ul. Renesansowa 5a, lok. 30, 01-905 Warszawa, która otrzymała łącznie 94,77 punktów, w tym: w kryterium cena – 54,77 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top