Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 15/2018 – Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”

Płock, dnia 22.01.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 15/2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie i zabezpieczenie mienia nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I została wybrana oferta Nr 02 – KERIM GRUPA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • dla Części II została wybrana oferta Nr 04 – ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek, ul. Warszawska 17/21, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 64,60 punktów, w tym: w kryterium cena – 24,60 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię – 40,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty zostały ocenione najwyżej oraz spełniły warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny podane w ofertach nie przekraczają kwoty zabezpieczonej przez Zmawiającego dla danej Części.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

Dla Części I:

  • oferta Nr 01 – OCHRONA-GOT Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 13 lok 1, 01-445 Warszawa, która otrzymała łącznie 85,76 punktów, w tym: w kryterium cena – 45,76 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • oferta Nr 04 – ENIGMA Agencja Ochrony Wiesław Szczepanek, ul. Warszawska 17/21, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 85,20 punktów, w tym: w kryterium cena – 50,20 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 10,00 punktów;
  • oferta Nr 05 – MAXUS Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, MM Service Security Sp. z o.o. – Konsorcjant, ul. 3-Maja 64/66, 93-408 Łódź, która otrzymała łącznie 90,40 punktów, w tym: w kryterium cena – 50,40 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów;
  • oferta Nr 06 – Konsorcjum firm: Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. k. – Lider Green Hunters Sp. z o.o. Sp. k., Hunters Sp. z o.o., Human Zone Hunters Sp. z o.o. Sp. k., która otrzymała łącznie 81,13 punktów, w tym: w kryterium cena 41,13 punktów, w kryterium czas reakcji grupy interwencyjnej – 25,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 15,00 punktów.

Dla Części II:

  • oferta Nr 01 – OCHRONA-GOT Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 13 lok 1, 01-445 Warszawa, która otrzymała łącznie 60,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię – 0,00 punktów;
  • oferta Nr 03 – KERIM CMA Beata Hendel Marcin Hendel sp.j., ul. Dzielna 11, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 45,80 punktów, w tym: w kryterium cena – 5,80 punktów, w kryterium czas reakcji na zgłoszoną awarię – 40,00 punktów.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top