Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 2/2019 – Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dnia 21.02.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 2/2019

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia:

  • dla Części I została wybrana oferta Nr 02 – CARZONI Izabela Seweryn, ul. Witosa 10A, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • dla Części II została wybrana oferta Nr 01 – Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Ww. oferty zostały ocenione najwyżej oraz spełniły warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ceny podane w ofertach nie przekraczają kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego dla danej Części.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu zostały złożone jeszcze oferty, które podlegały dalszej ocenie, tj.:

Dla Części I:

  • oferta Nr 01 – Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, która otrzymała łącznie 92,13 punktów, w tym: w kryterium cena – 52,13 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów.

 

Dla Części II:

CARZONI Izabela Seweryn, ul. Witosa 10A, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 79,81 punktów, w tym: w kryterium cena – 39,81 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium aspekt społeczny 20,00 punktów.

 

Postępowanie dla Części III zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top