Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 4/2019 – Dotyczy postępowania przetargowego Dostawa nowych samochodów służbowych dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Płock, dnia 4.06.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 4/2019

 

Dotyczy postępowania przetargowego Dostawa nowych samochodów służbowych dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 02 – CRH Żagiel Auto Sp. z o.o., ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin, która otrzymała łącznie 81,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium katalogowe zużycie paliwa w cyklu mieszanym – 12,00 punktów, w kryterium poziom emisji CO2 w cyklu mieszanym – 9,00 punktów i w kryterium termin realizacji – 0,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta jako jedyna ważna w prowadzonym postępowaniu spełniła warunki formalne określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jednocześnie MWOMP informuje, iż odrzucono ofertę Wykonawcy Euro Studio Janusz Kaszek, ul. Korczaka 31, 68-300 Lubsko – Oferta Nr 01. Oferta została odrzucana podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2) ustawy Pzp jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaproponowany przez Wykonawcę samochód nie spełnia wszystkich parametrów technicznych wskazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

 

p.o. Dyrektor MWOMP

Agnieszka Sulkowska

Go to Top