Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2018 – „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.” – Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

Płock, dnia 01.02.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 03/2018

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.”

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż:

Dla Części I zostało unieważnione postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty dla Części I przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dla tej Części zostały złożone dwie oferty, tj.:

  • Oferta Nr 01 – Ever Clean Paweł Tomaszewski, ul. Ks. Stefana Popisa 1, 26-640 Sołtyków, gm. Skaryszew, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie – 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi – 20,00 punktów.
  • Oferta Nr 02 – Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1,  25-217 Kielce, która otrzymała łącznie 93,86 punktów, w tym: w kryterium cena – 53,86 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie – 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi – 20,00 punktów.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca Ever Clean Paweł Tomaszewski, ul. Ks. Stefana Popisa 1, 26-640 Sołtyków, gm. Skaryszew, został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp, dla Części I z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. nie przesłanie w wymaganym przez Zamawiającego terminie – do dnia 01 lutego 2018 r. do godz. 1200 (dwukrotnie wyznaczanym terminie) – oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 9 SIWZ.

Otrzymane od Wykonawcy drogą elektroniczną dokumenty w dniu 29.01.2018 r. oraz dokumenty zawarte w ofercie nie potwierdziły w całości spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) b) Rozdziału 7 SIWZ, tj.:

  • dysponowania odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia są niekompletne i w części nieaktualne.

W ofercie Wykonawcy, jak również w uzupełnieniu z dnia 29.01.2018 r. brak jest potwierdzenia dysponowania: automatem czyszcząco-zbierającym i maszyną wysokoobrotową High-speed, poprzez złożenie stosownego zobowiązania (o którym mowa w Rozdziale 9 SIWZ ust. 13) przez podmioty, które taki sprzęt mogą wypożyczyć. W oświadczeniu Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczącym podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, nie wskazano tych podmiotów.

  • doświadczenie

W ofercie Wykonawcy nie wskazano doświadczenia polegającego na wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej dwóch usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w zakresie sprzątania pomieszczeń w obiektach podmiotów leczniczych o powierzchni użytkowej budynku min. 1 000 m2.

Z otrzymanych dokumentów wynika, iż jedynym doświadczeniem w wykonywaniu przedmiotowych usług na rzecz podmiotów leczniczych jest obiekt Kliniki Kardiologii i Stomatologii w Radomiu o powierzchni użytkowej tylko 320 m2, dla którego ponadto nie przedłożono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi.

W okresie od 29 stycznia 2018 r. do 01 lutego 2018 r. do godz. 1200 Wykonawca nie przesłał żadnych innych dokumentów i oświadczeń, w tym m.in. oświadczenia o grupie kapitałowej.

Tym samym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp oferta Wykonawcy została odrzucona dla Części I. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Dla Części II – do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Nr 02 – Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1,  25-217 Kielce, która otrzymała łącznie 91,43 punktu, w tym: w kryterium cena – 51,43 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie – 20,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 20,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru dla Części II

Oferta została oceniona najwyżej oraz spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

MWOMP informuje, iż w ww. postępowaniu dla Części II została złożona jeszcze 1 oferta, tj.:

  • Oferta Nr 01 – Ever Clean Paweł Tomaszewski, ul. Ks. Stefana Popisa 1, 26-640 Sołtyków, gm. Skaryszew; która otrzymała łącznie 70,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktu, w kryterium wiedza i doświadczenie – 10,00 punktów i w kryterium aspekty społeczne – 0,00 punktów.

 

Dla Części II nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska

Go to Top