Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2018 – Dotyczy przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

Płock, dnia  26.03.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Znak sprawy: ZP. 3331/PN – 05/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości wraz z niezbędnymi usługami konserwatorskimi w budynku MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji Części I przedmiotu zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy CARZONI Izabela Seweryn, ul. Witosa 10A, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym: w kryterium cena – 60,00 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta Wykonawcy dla Części I, spełniła warunki formalne  określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu dla Części I zostały złożone jeszcze dwie oferty, tj.:

  • Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1 25-217 Kielce, która otrzymała łącznie 95,87 punktów, w tym: w kryterium cena – 55,87 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów;
  • P.P.H.U. ART-CLEAN Sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom, która otrzymała łącznie 91,83 punktów, w tym: w kryterium cena – 51,83 punktów, w kryterium wiedza i doświadczenie 20,00 punktów i w kryterium jakość usługi 20,00 punktów.

 

Postępowanie dla Części II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia.

Odstąpiono od oceny oferty złożonej jako jedynej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce – dla Części II z uwagi na fakt, iż oferta ta przewyższa zabezpieczoną przez Zamawiającego kwotę – 14 760,00 zł – o 90% i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zabezpieczonej do wartości wskazanej w ofercie, tj. 28 044,00 zł.

 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.

 

p.o. Dyrektora

Agnieszka Sulkowska

Go to Top